Återvänd till entrésidan


HEM

Om föreningen
Stadgar
Saintpauliavännen
Artfonden
Aktiviteter
Kalender
Hemsidan
Medlemskap

Saintpaulian
Foton
Länkar
Kontakt

Forum
Medlem
Click here for information in English

Stadgar för Svenska Saintpauliasällskapet
Gäller från 2014-01-01

§ 1 Föreningens namn skall vara Svenska Saintpauliasällskapet.
§ 2 Föreningens syfte skall vara att verka för fler, bättre och vackrare plantor av familjen Gesneriaceae, särskilt av släktet Saintpaulia och dess hybrider.
§ 3 Föreningens verksamhetsområde skall vara i första hand Sverige, därnäst övriga nordiska länder. Dock är medlemmar av alla nationaliteter välkomna.
§ 4 Medlemskap erhålls genom inbetalning av den årsavgift som bestäms av årsmötet.
§ 5 Medlem har rätt till information om föreningens angelägenheter och aktiviteter.
§ 6 Varje medlem äger rätt att utträda ur föreningen, antingen genom uppsägning eller utebliven medlemsavgift. Medlem som vid möten, konferenser, mässor e d uppträder på sådant sätt att föreningens goodwill skadas, bör uteslutas. Beslut om uteslutning fattas av styrelsen som också fattar beslut om återinträde av tidigare utesluten medlem.
§ 7 Hedersmedlem nomineras av styrelsen och utses av årsmötet. Hedersmedlem skall inte betala medlemsavgift.
§ 8 Föreningens styrelse skall bestå av ordförande och minst tre, högst tio ledamöter. Vid jämnt antal ledamöter skall ordförande ha utslagsröst.
§ 9 Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och eventuellt andra funktionärer. Styrelsen skall ha minst två protokollförda möten per år. Styrelsen sammanträder när ordförande kallar eller när minst tre ledamöter så önskar. Minst hälften av antalet styrelseledamöter skall vara närvarande vid styrelsemöten.
§ 10 Föreningen skall ha två revisorer och en revisorssuppleant.
§ 11 Styrelsen och funktionärer har rätt till vissa kostnadsersättningar, men ej till arvode.
§ 12 Årsmöte skall hållas varje kalenderår före juni månads utgång. Kallelse skall utsändas till medlemmarna senast fyra veckor före årsmötet.
§ 13 Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:
Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysning.
Fastställande av dagordningen.
Val av mötesordförande, mötessekreterare samt två justeringsmän.
Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse för det gångna året.
Revisionsberättelse.
Fråga om styrelsens ansvarsfrihet.
Val av ordförande och övriga styrelseledamöter.
Val av två revisorer och en revisorssuppleant.
Val av valberedning.
Fastställande av medlemsavgiften för nästkommande år.
Övriga ärenden.
§ 14 Motioner skall lämnas in till styrelsen minst tre veckor i förväg. Ärenden kan dock efter muntlig framställning behandlas omedelbart, om mötet så beslutar.
§ 15 Samtliga styrelseledamöter och ordförande väljes på två år, valberedning, revisorer och revisorssuppleant på ett år. Hälften av styrelseledamöterna väljes jämna årtal, den andra hälften väljes ojämna årtal.
§ 16 För stadgeändring krävs beslut av två, på varandra följande årsmöten och 2/3 majoritet fordras. Stadgarna skall förses med datum för när de börjar gälla.
§ 17 Föreningen kan upplösas när 2/3 av medlemmarna så begär. Eventuell kassabehållning skänks då till Rädda Barnen.


Sidan uppdaterad 2014-03-03
© Svenska Saintpauliasällskapet Kontakta vår webmaster om du vill använda något material från hemsidan.